ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

 • บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นลำดับแรก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน www.tvdirect.tv จะอยู่ภายใต้นโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง

  ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น และจะไม่บันทึกที่อยู่อีเมลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะถูกนำการรวบรวมเพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการเข้าชมแต่ละหน้า เป็นต้น  เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

  หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้ว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถาม หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ บางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้


เทคโนโลยี คุ๊กกี้ (Cookie)

 • คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้ จากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่าน www.tvdirect.tvสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน

 • การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

 • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

 • ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

 • บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้  ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต