นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นลำดับแรก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน www.tvdirect.tv จะอยู่ภายใต้นโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น และจะไม่บันทึกที่อยู่อีเมลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะถูกนำการรวบรวมเพื่อนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการเข้าชมแต่ละหน้า เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทฯ จะแจ้งผู้ใช้ว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถาม หรืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ บางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ได้

เทคโนโลยี คุ๊กกี้ (Cookie)

คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของผู้ใช้ จากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 1. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่าน www.tvdirect.tvสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน
 2. การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
 5. ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 6. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (หมายความรวมถึง “ทีวีไดเร็ค” และ/หรือ “บริษัท” และ/หรือ “เรา” และ/หรือ https://www.tvdirect.tv) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทนการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ – นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (และหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ) หมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลทางการเงินและการธนาคาร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากท่านเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท การสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งบริษัทจะได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก
  • เพื่อดำเนินการคำนวณรางวัลและโบนัสต่าง ๆ
  • เพื่อยืนยันความเป็นสมาชิก และคุณสมบัติของการเข้าร่วมโปรโมชั่น และรางวัลต่าง ๆ
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
  • เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท
 2. ระดับของการโอนส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (ซึ่งอาจจะหมายถึงใน หรือนอกประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และรวมถึงบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  • ผู้สปอนเซอร์ของท่าน
  • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงธนาคาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ชำระเงิน การพิมพ์ หรือการให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้
  • ผู้ตรวจสอบและหน่อยงานราชการ
 3. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เรากำหนดไว้ หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1

 4. สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูล

  ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้ และสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นให้ถูกต้อง โดยท่านจะต้องเขียนคำร้อง เพื่อขอแก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวส่งให้ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด เลขที่ 25 ถนน วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือส่งอีเมล์คำร้องขอแก้ไขข้อมูลมาที่ [email protected]

 5. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

  ทางเว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า หรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเมนู “ติดต่อเรา” ในหน้าหลักเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใจ 3 วันทำการ

 6. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv

  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv เพื่อค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านใหแก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทกำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ โดยส่งอีเมล์มาที่ [email protected] เว็บไซต์ของบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

  • วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การดูหน้าหลักเว็บเพจต่างๆ
  • ประเภทของการสืบค้น
  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัทอาจทำการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการตาง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลของเว็บไซต์นั้น กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย “คุ้กกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อูลของท่านดังต่อไปนี้

  • หมายเลขไอดี (IP Address)
  • ชนิดของบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • เว็บเพจ (Webpage) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  • เว็บไซต์ที่อ้างอิงเว็บของบริษัท (Referring Website)
 7. การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ http://www.tvdirect.tv นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บข้อมูลโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

  • ชื่อ - นามสกุล
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
  • อีเมล์
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสสปอร์ต หรือหมายเลขบัตรประจำตัวอื่นๆ

  ให้กับเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

  ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์ และการโต้ตอบอีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ของบริษัทในการดำเนินการ หรือ
  • ข้อมูลที่ส่งต่อเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตาที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv ได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

  ในการณ์นี้เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าหลักเสมอ เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv อาจทำการตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลบังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

 9. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

  เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 10. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

  เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือส่งอีเมล์คำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลมาที่ [email protected]

 11. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  เว็บไซต์ https://www.tvdirect.tv มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค โปรแกรมมิ่ง (Programming) และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน โดยเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการสมัครหลังจากที่ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่าน https://www.tvdirect.tv