Terms and Conditions

1. เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

1.1. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.tvdirect.tv เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1.2.1 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่าน www.tvdirect.tv สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การสะสมคะแนน

1.2.2 การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

1.2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 1.2.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

1.2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

1.2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.2.6 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหาก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

- ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 1.2.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

- ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

 

- ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

1.3. การจำกัดความรับผิดชอบ

1.3.1 ถึงแม้บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) จะทำการตรวจสอบเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลเวลา ดังนั้น บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

1.3.2 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

1.4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าบริการหรือสิ่งอื่นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

1.5. สิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามข้อ 1.2.2 และ 1.2.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไรโดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปอย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่ Webmaster

1.6. สิทธิของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1.6.1 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ software รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

1.6.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

1.6.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่

1.7. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

2. เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 2.1. กฎระเบียบ

การใช้บริการของ www.tvdirect.tv มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

สินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.tvdirect.tv ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้บริการแต่ละท่านอาจมีการเปิดบัญชีและกำหนดรหัสการเข้าเว็บไซต์ไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน

2.2. เงื่อนไขของการขาย

หมายถึง ใบสั่งซื้อที่ได้จากลูกค้าและถูกยอมรับโดยบริษัทว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการขายที่ได้เสนอและตกลงกันไว้ ซึ่งไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆหากมีกรณีนอกเหนือจากที่ได้ตกลง หรือโดยการอ้างถึงโดยลูกค้าระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองใดๆ บริษัทนั้นยอมรับใบสั่งซื้อที่เป็นเอกสารตัวจริง หรือโดยเอกสารที่ส่งผ่านโทรสาร หรือการสั่งทางโทรศัพท์ หรือทางธุรกรรมอิเลคโทรนิคส์ (Web Site)

2.3.ราคา

หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบน Website พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นราคาประเทศไทย( บาท ) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นใด ๆที่ระบุบน Website ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับจากผู้จำหน่ายของบริษัท ราคาที่ระบุนั้นสามารถใช้ได้ในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไข www.tvdirect.tv เท่านั้น

2.4. การชำระเงิน

หมายถึง ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต (ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ) บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า หรือสามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วจะต้องทำการส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินมาให้กับทางบริษัทด้วย

2.5. การเปิดวงเงินเครดิต

หมายถึง ลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดวงเงินเครดิตที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผลการอนุมัติของวงเงินและระยะเวลาเครดิตการชำระเงินนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติการเปิดวงเงินเครดิตด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยการชำระเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น บัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD เป็นต้น

2.6. เงื่อนไขการส่งสินค้า

บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทและจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุ วิธีการจัดส่งสินค้า

www.tvdirect.tv มีการบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย ด้วยพนักงานส่งสินค้าและบริการไปรษณีย์ EMS โดยระยะเวลาในการจัดส่งนั้นจะแบ่งเป็น

- กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 2-7 วันทำการ
- ต่างจังหวัดประมาณ 7-10 วันทำการ

บริษัทคิดอัตราค่าจัดส่งตามขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่ระบุในรายละเอียดสินค้า โดยคิดอัตราค่าจัดส่ง 13 รายการ ดังนี้

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ค่าจัดส่ง (บาท)

ไม่เกิน 0.5

50

0.60 - 1.5

100

1.51 - 3.0

150

3.01 - 4.5

200

4.51 - 5.5

250

5.51 - 6.5

300

6.51 - 7.5

350

7.51 - 8.5

400

8.51 - 9.5

450

9.51 - 11

500

11.01 - 14

550

14.01 - 17

600

มากกว่า 17

650

 

หมายเหตุ:

* บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับและตรวจสอบหลักฐานหรือการยืนยันการชำระเงินจากท่าน

** ในกรณีที่ใช้เวลาในการสั่งสินค้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงระยะเวลาจัดส่งอีกครั้ง

*** ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทให้บริการขนส่งและไปรษณีย์ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเทศกาล

ข้อตกลงการจัดส่งสินค้า

1) บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทันทีหลังจากที่ได้ได้รับและตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากท่าน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า

2) ค่าบริการจัดส่งได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจัดส่งแล้ว

3) บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งให้ทำการจัดส่ง

4)บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ยกเว้นมีการตกลงเรื่องค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งล่าช้าเป็นกรณีเท่านั้น

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆใน www.tvdirect.tv โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.7. การตรวจสอบข้อบกพร่องของสินค้า

หมายถึง ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทฯ โดยทันทีภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น กรณีสินค้าไม่พร้อมจัดส่งหรือสินค้ามีข้อบกพร่อง ทางบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

2.8. รายละเอียด

หมายถึง ลักษณะเฉพาะ น้ำหนักสินค้า ความกว้าง ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด ถ้ารายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก บริษัทฯ จะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างถูกต้อง แต่จะไม่เป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในสัญญาหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือภายใต้ข้อบังคับหรือข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ (ประกอบด้วยข้อความที่ยินยอมในทางกฎหมายหรือข้อบังคับ) หรือถ้าเกิดจากการละเลยของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือกระทำตามกฎหมาย

2.9. ความเป็นเจ้าของ

หมายถึง สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.10. การรับประกันสินค้า

สินค้าที่จำหน่ายโดย www.tvdirect.tv ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Customer Service หรือ 02-793-2000

การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า หรือการซ่อมสินค้านั้น โดยปกติอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ Customer Service จะมีพนักงานไปรับสินค้าที่บ้านของลูกค้าเพื่อนำสินค้ากลับมาเปลี่ยน, คืน หรือซ่อม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน คืน หรือซ่อมสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้ คำพิจารณาจาก Customer Service ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีการเปลี่ยนสินค้าซึ่งผ่านการพิจารณาจาก Customer Service แล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม

รับประกันความพึงพอใจในระยะเวลา 30 วัน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความพอใจ 30 วัน ประกอบไปด้วย

1. สินค้าประเภทอาหารเสริม

2. สินค้าประเภทเข็มขัด

3. สินค้าประเภทครีมบำรุงผิว

4. สินค้าประเภทชุดชั้นใน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆใน www.tvdirect.tv โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เปลี่ยนสินค้า

1.1 เปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกัน เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ (หากสินค้านั้นมีเงื่อนไขรับประกันความพอใจ 30 วัน) จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง

เงื่อนไข

หากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น เก้าอี้นวด , ลู่วิ่ง I-SLIM ฝ่าย Customer Service จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าโดยทันที แต่จะมีการส่งทีม Onsite Service เข้าไปดูแลแทน

1.2 เปลี่ยนสินค้าต่างชนิด เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวอื่นแทน (หากสินค้านั้นมีเงื่อนไขรับประกันความพอใจ 30 วัน) จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง พร้อมแจ้งเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด

เงื่อนไข

ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า และกรณีที่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่า ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างค่าสินค้าเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ

2. การรับคืนสินค้า

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ (หากสินค้านั้นมีเงื่อนไขรับประกันความพอใจ 30 วัน) จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง พร้อมแจ้งเงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไข

- ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง (หากให้บริษัทฯ เข้าไปรับสินค้าคืน)

- กรณีลูกค้าชำระด้วยเงินสด บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยระยะเวลาการคืน เงินภายใน 30 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

- กรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯ จะทำการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตของลูกค้า โดยระยะเวลาการคืน เงินภายใน 45 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3. การแจ้งซ่อมสินค้า

เมื่อลูกค้าแจ้งซ่อมสินค้า จะมีฝ่าย Customer Service สอบถามข้อมูลอีกครั้ง

เงื่อนไข

- การรับสินค้าเพื่อซ่อม ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง

- หากสินค้าหมดระยะเวลาประกัน มีค่าบริการ โดยสินค้าแต่และประเภท อัตราไม่เท่ากัน

- หากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น เก้าอี้นวด , ลู่วิ่ง I-SLIM จะมีทีม Onsite Service เข้าไปดูแลลูกค้า ในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมสินค้า ทาง Customer Service และทีม Onsite Service จะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการแจ้งลูกค้าอีกครั้ง

หมายเหตุ

1. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่นๆ อย่างถูกต้อง

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

2.11. ข้อกฎหมาย

- บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย, สูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

- สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

2.12. ข้อมูลลูกค้า

“ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า หรือความคิดเห็นของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า อาจจะรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หรือตัวแทนของบริษัท และบริษัทอื่นๆในเครือ ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆ ที่อาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิดเห็นของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล สามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ

2.13. สิทธิบัตร

สินค้าที่นำออกขายใน Website จะได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ บริษัทจะไม่ขอรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์ที่ผู้อื่นกระทำขึ้น บริษัทขอทรงสิทธิใน Website สินค้าที่จัดทำโดยบริษัท ดังนั้นการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นทางการเท่านั้น

2.14. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้ง 14 ข้อข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1